Obchodní podmínky


I. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavírané mezi zákazníkem a zhotovitelem, předmětem které je zhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb ze strany zhotovitele.

Nedílnou součástí těchto obchodním podmínek je aktuální ceník zhotovitele zveřejněný na jeho webových stránkách.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022.

Smluvní vztah mezi zákazníkem a zhotovitelem se řídí právním řádech České republiky, zejména ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze "ObčZ").


II. ZHOTOVITEL

Zhotovitelem se má na mysli Ilona Vobejda, adresa: V Hlinkách 280, Vysoký Újezd, 26716 (dále pouze "Fotograf").


III. ZÁKAZNÍK

Zákazníkem se má na mysli fyzická osoba starší 18 let, která se na Fotografa obrátí s požadavkem na zhotovení díla.


IV. SMLOUVA O DÍLO

Smlouvou o dílo se Fotograf zavazuje pro zákazníka zhotovit v předem sjednaném termínu fotografická díla zachycující zákazníka (popř. na základě výslovné dohody mezi zákazníkem a zhotovitelem i jiné osoby) v počtu a tématu zvoleném ze strany zákazníka z aktuálních balíčků nabízených ze strany Fotografa a dodat tato fotografická díla v digitální podobě zákazníkovi a zákazník se zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu díla uvedenou ve zvoleném balíčku a poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.


V. OBJEDNÁVKY NA TERMÍNY FOCENÍ

Fotograf předem vypíše termíny, ve kterých je možné provést dílo - focení spolu s určením balíčku nebo balíčků, ze kterých je možné provést výběr. Před uzavřením smlouvy o dílo je fotograf oprávněn termíny a témata focení měnit.

Na termín je možné se objednat telefonicky, pomocí zprávy na Fb či Instagramu Fotografa, či na emailu: ilona@vobejdaphoto.cz.

Fotograf zákazníkovi nejprve potvrdí, zda je daný termín volný. Pro závaznou rezervaci termínu je pak nutné zaslat nejpozději do 3 dnů ode dne potvrzení termínu na sdělený bankovní účet Fotografa zálohu ve výši 1.000,- Kč (dále pouze "Záloha"). Pokud v této lhůtě nebude Záloha připsána na bankovní účet Fotografa nebo zákazník Fotografovi jiným prokazatelným způsobem nedoloží odeslání platby na bankovní účet Fotografa (například potvrzením o zadání platby), považuje se objednávka zákazníka bez dalšího za neakceptovanou a termín je uvolněn pro jiného zákazníka.

Učiněním objednávky a zasláním Zálohy zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, s aktuálním ceníkem Fotografa a se stylem focení Fotografa.


VI. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO A JEJÍ ZMĚNY

Smlouva o dílo je uzavřena ke dni připsání Zálohy na bankovní účet Fotografa.

Fotograf si vyhrazuje právo ve výjimečných situacích termín focení po uzavření smlouvy o dílo změnit. O této skutečnosti je Fotograf povinen bezodkladně informovat Zákazníka a domluvit se s ním na jiný termín, který bude Zákazníkovi vyhovovat.

Zákazník není oprávněn termín focení změnit. Pokud se Zákazník nebude moci ve sjednaném termínu k focení ze závažných důvodů dostavit, je povinen o této skutečnosti Fotografa bez zbytečného odkladu informovat.


VII. CENA DÍLA A SPLATNOST

Cena díla závisí na druhu sjednaného balíčku. Ceník jednotlivých balíčků je uveden na webových stránkách Fotografa.

Splatnost Zálohy je stanovena v článku V. odst. 3 těchto obchodním podmínek.

Zbývající část ceny díla je splatná v hotovosti ve sjednaný den focení, ihned po skončení focení.

V případě dodatečného objednání fotografií nad rámec sjednaného balíčku se cena dodatečných fotografií hradí na bankovní účet Fotografa, a to do 3 dnů ode dne, kdy zákazník provede dodatečný výběr fotografií k úpravě ze zaslaných náhledů. O dobu prodlení zákazníka s úhradou ceny dodatečných fotografií se prodlužuje termín zaslání upravených fotografií ze strany Fotografa.


VIII. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník je povinen poskytnout Fotografovi součinnost potřebou k provedení díla. Zákazník je zejména povinen se ve sjednaném termínu a čase (nikoliv později a nikoliv ani dříve) dostavit do sídla Fotografa (popřípadě jiného místa sděleného ze strany Fotografa), podrobit se přípravám na focení a následně se s Fotografem přesunout na z jeho strany zvolené místo.

Pozdní příchod zákazníka není důvodem pro prodlužování časového harmonogramu focení.

Neposkytne-li zákazník Fotografovi potřebou součinnost (zejména nedostaví-li se ve sjednaný termín a čas na focení nebo se dostaví bez omluvy pozdě), je to považováno za podstatné porušení jeho povinností.


IX. PRŮBĚH FOCENÍ

Za podstatné porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo s důsledky uvedenými v článku XIII. odst. 4 těchto podmínek se považuje zejména pokud:
zákazník nebo jeho doprovod se chová se v průběhu focení nevhodně, nemravně nebo urážlivě či v rozporu s právními předpisy, zákazník nebo jeho doprovod se v průběhu fotografování neřídí pokyny Fotografa, zákazník se dostaví na focení ve stavu vylučujícím řádné provedení díla ze strany Fotografa nebo ve špatném zdravotním stavu, zákazník nebo jeho doprovod v průběhu fotografování pořizuje bez souhlasu Fotografa fotografické či audiovizuální záznamy, v případě, že jsou fotografovány děti do 15 let, zákazník nezajistí, aby byl na místě fotografování přítomen alespoň jeden rodič dítěte.


X. DODÁNÍ SJEDNANÉHO POČTU FOTOGRAFIÍ ZÁKAZNÍKOVI

Fotograf zašle na sdělený e-mail, facebook či instagram zprávu zákazníka do 7 dnů ode dne uskutečnění fotografování náhledy fotografií z focení. Veškeré náhledy z focení jsou zasílány ve zmenšené kvalitě, jsou autorským dílem Fotografa a je zakázáno je kdekoliv šířit a zveřejňovat. Náhledy z focení jsou pouze informativní a slouží pouze pro výběr konkrétních fotografií k úpravě.

Výsledkem díla je až sjednaný počet fotografických děl (fotografií) upravených ze strany Fotografa a předaných zákazníkovi v digitální podobě v tiskové kvalitě.

Sjednaný počet upravených fotografií zašle Fotograf zákazníkovi zpravidla do 1 měsíce ode dne, kdy zákazník provede výběr sjednaného počtu fotografií k úpravě ze zaslaných náhledů. V případě vyšší moci, nemoci či velkého objemu zakázek si Fotograf vyhrazuje právo tuto dobu prodloužit. Každý požadavek klienta na změnu smlouvy může prodloužit termín dodání fotografií.

Dílo se považuje za předané okamžikem odeslání sjednaného počtu fotografií na e-mailovou adresu, jeho facebook či instagram zprávu zákazníka, popřípadě okamžikem odeslání odkazu, pod kterým jsou takové fotografie po určitou dobu dostupné ke stažení, na e-mailovou adresu zákazníka. Zhotovitel není povinen zasílat odkaz, pod kterým jsou fotografie dostupné ke stažení, opakovaně z důvodu, že si je zákazník včas nestihl stáhnout.

Na základě individuální dohody je možné za příplatek ve výši 1.000,- Kč sjednat možnost expresního dodání sjednaného počtu upravených fotografií, a to do 3 dnů ode dne, kdy zákazník provede výběr sjednaného počtu fotografií k úpravě.

V případě, že zákazník neprovede výběr sjednaného počtu fotografií k úpravě ani do 1 měsíce ode dne zaslání náhledů z focení na e-mail zákazníka, je Fotograf oprávněn dobu úprav fotografií jednostranně prodloužit dle své časové vytíženosti nebo od smlouvy o dílo odstoupit (fotograf nemůže garantovat, že bude mít po uplynutí této lhůty fotografie ještě k dispozici). V takovém případě má Fotograf nárok na smluvní pokutu ve výši ceny díla.


XI. ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ A JEJICH ZÁLOHA

FOTOGRAF NEPOSKYTUJE ZÁKAZNÍKOVI NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE!

V ceně díla je vždy základní úprava barev, kontrastu apod. a případně nutná retuš pleti v případě akné, šrámů, odstranění nevzhledných objektů v pozadí apod.

Nadstandartní retuše -změna proporcí, retuš odrostů, úprava nehtů, úprava zubů, odstranění tetování a jiné, je možné provést za příplatek na základě individuální dohody se zákazníkem.

Neupravené fotografie zálohuje Fotograf minimálně 2 měsíce. Po tuto dobu je možné u fotografa dodatečně objednat úpravu fotografií nad rámec sjednaného balíčku.

Upravené fotografie Fotograf zálohuje 1 rok od data focení.


XII. REKLAMACE VAD

Zákazník je povinen si fotografická díla ihned po předání důkladně prohlédnout. Zjistí-li zákazník, že má dílo vadu zakládající povinnost Fotografa z vadného plnění, je povinen tuto skutečnost Fotografovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od předání díla, sdělit na e-mail ilona@vobejdaphoto.cz, a uvést, v čem má vada spočívat.

Fotograf nejpozději do 30 dnů ode dne provedení reklamace posoudí její oprávněnost, a pokud shledá reklamaci jako oprávněnou, odstraní vytknuté vady nebo poskytne přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud Fotograf shledá reklamaci jako neoprávněnou, vyrozumí o tom zákazníka do 30 dnů ode dne provedení reklamace.

Za vadu díla se považuje např. dodání menšího množství upravených fotografií, apod.

Zákazník bere na vědomí, že Fotograf provádí úpravu fotografií podle svého stylu a vkusu, s tím musí zákazník počítat a před uzavřením smlouvy o dílo se důkladně seznámit s portfoliem Fotografa.

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím Fotografa není důvodem k reklamaci díla. Výsledná fotografie se může od náhledu ještě barevně či jinak lišit, ne však výrazně.

Důvodem k reklamaci díla není rovněž nespokojenost se vzhledem Zákazníka, nespokojenost s případným zvoleným líčením nebo oblečením atd.


XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník, který je spotřebitelem a uzavřel smlouvu pomocí prostředků komunikace na dálku, je oprávněn před zahájením díla od smlouvy o dílo odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo, a to zasláním e-mailu na adresu ilona@vobejdaphoto.cz. To neplatí pro případy uvedené v odstavci 2 tohoto článku.

Pokud je smlouva o dílo uzavírána méně než 14 dní před termínem focení, poskytuje zákazník výslovný souhlas se započetím provádění díla před uplynutím lhůty 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo. V takovém případě nemá zákazník právo od smlouvy o dílo odstoupit.

V případě, že k odstoupení dle odst. 1 tohoto článku dojde méně než 30 dnů od termínu focení, je zákazník povinen nahradit Fotografovi z jeho strany vynaložené náklady (náklady na vizážistku, na pronájem ateliéru apod.) odpovídající výši Zálohy.

Fotograf je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit, a to i po započetí provádění díla, v případě, že Zákazník poruší své povinnosti vyplývající ze zákona nebo ze smlouvy o dílo podstatným způsobem. V takovém případ má Fotograf rovněž nárok na smluvní pokutu ve výši ceny díla. Nárok Fotografa na náhradu škody tím není dotčen.


XIV. DÁRKOVÉ POUKAZY

Dárkové poukazy jsou platné po dobu 1 roku od data vystavení, není-li v dárkovém poukazu uvedeno jinak. Po uplynutí této doby pozbývá dárkový poukaz platnosti, a to bez jakékoliv náhrady již zaplacené částky.

Dárkový poukaz platí vždy pro jednu osobu, není-li na dárkovém poukazu uvedeno jinak.

Dárkové poukazy nejsou směnitelné za peníze.

Dárkové poukazy jsou přenosné. Nemůže-li se obdarovaný zákazník dostavit na focení, může poukaz darovat někomu jinému - o této skutečnosti však obdarovaný zákazník musí Fotografa předem informovat.

Objednání termínu focení na základě dárkového poukazu je nutné provést ideálně 2 měsíce před skončením platnosti poukazu. Pokud tak obdarovaný zákazník neučiní, nemůže mu Fotograf kvůli velké obsazenosti garantovat volný termín.

Smlouva o dílo se zákazníkem disponujícím dárkovým poukazem je uzavřena v den sjednání termínu focení. Od té doby je termín fotografování pro zákazníka závazný.

Dodatečná změna termínu je možná jen na základě individuální dohody s Fotografem.

Pokud chce zákazník disponující dárkovým poukazem změnit nebo zrušit sjednaný termín focení méně než 1 měsíc před termínem focení, je povinen uhradit Fotografovi storno poplatek ve výši 1.000,- Kč (pro úhradu nákladů spojených s fotoprodukcí). Pokud chce zákazník disponující dárkovým poukazem změnit nebo zrušit termín focení méně než 3 dny před termínem focení, je povinen Fotografovi uhradit storno poplatek ve výši ceny díla uvedené za balíček, který byl předmětem dárkového poukazu.


XV. VLASTNICKÁ A AUTORSKÁ PRÁVA K FOTOGRAFIÍM

Veškeré fotografie a náhledy fotografií jsou předmětem autorského práva a majetkem Fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu Fotografa.

Vlastnická a autorská práva ke všem neupraveným fotografiím a k náhledům fotografií zaslaných zákazníkovi, náleží pouze Fotografovi. Zákazník není oprávněn s nimi jakkoliv nakládat, zejména je zveřejňovat nebo upravovat. V případě porušení této povinnosti je zákazník povinen zaplatit Fotografovi smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

Vlastnická a autorská práva k upraveným fotografiím zaslaným Zákazníkovi ze strany Fotografa náleží rovněž nadále Fotografovi. Zákazník má pouze právo upravené fotografie užít sjednaným způsobem. Zákazník není oprávněn tyto fotografie jakkoli dále upravovat nebo je prezentovat jako své dílo nebo dílo jiné osoby. Zákazník nesmí používat upravené fotografie k jiné než ke své nekomerční osobní prezentaci.

V případě porušení povinností uvedených v předchozích dvou větách je zákazník povinen zaplatit Fotografovi smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Pro případ jiného užití upravených fotografií je možné s Fotografem uzavřít licenční smlouvu.


XVI. SOUHLAS S UŽITÍM FOTOGRAFIÍ K PREZENTACI FOTOGRAFA

Zákazník uzavřením smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 84 ObčZ souhlasí s tím, aby Fotograf jakýmkoliv způsobem zachytil jeho podobu.

Zákazník uzavřením smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 85 ObčZ dále souhlasí s tím, aby Fotograf zveřejnil fotografie zachycující podobu zákazníka ve svém portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách.

Pokud si zákazník nepřeje, aby fotografie zachycující podobu zákazníka byly zveřejněny dle předchozího odstavce, je nutné o tom Fotografa předem informovat (nejpozději po skončení focení).


XVII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Fotograf je správcem osobních údajů podle č. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále pouze jako "GDPR").

Při poskytování fotografických služeb je nezbytné, aby Fotogram zpracovával některé osobní údaje zákazníka.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl, nebo osobní údaje, které správce získal při plnění smlouvy o dílo, a které jsou nezbytné k plnění této smlouvy, konkrétně:

jméno a příjmení,
e-mailová adresa,
telefon,
adresa

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je: vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo - při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, a poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy o dílo, bez poskytnutí osobních údajů není možno smlouvu o dílo uzavření či jí ze strany Fotografa plnit, plnění právních povinností vůči státu.

Fotograf uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a Fotografem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání služeb a realizaci smlouvy o dílo. Fotograf nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Zpracování osobních údajů je prováděno Fotografem, Za podmínek stanovených v GDPR m zákazník: právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, Zákazník má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případe, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, případně mí právo se obrátit v této souvislosti na příslušný soud.

Fotograf prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Fotograf prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Odesláním objednávky a zaplacením Zálohy zákazník potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.